< back

See Something

Out There Craft Packs

by SeaChange Arts

FREE 24 Jun - 31 Jul,
Details

Let’s get creative with Out There craft packs!

Download the Artist Brief:
Out There Craft Pack ENG

Out There Craft Pack POLISH

Out There Craft Pack PORTUGUESE

Download and print templates

Video workshop here

Polish and Portuguese translations below

We value the importance of creativity in making connections and staying connected and bringing the spirit of the community together is needed more than ever during these challenging times. This is why, thanks to Without Walls, we are distributing one hundred Out There craft packs to various communities and families in Great Yarmouth, Cobholm and Gorleston.

The goal behind the Out There craft packs is to create a vast and diverse canvas of work that symbolises the strength, freedom and unity as fellow beings to express ourselves in times of uncertainty.

The craft packs will include materials for people to be able to create pieces of artwork that will form part of an online exhibition and then ultimately contribute to Out There Festival décor in 2021

The easy-to-follow artist brief has been developed with Katy Kingston, a local artist based in GorlestonThere will be 3 unique design templates for working with different materials. We are inviting everyone to unleash their artistic talents and create work that reflects their own identity, community, or culture.

Each Out There craft pack contains numerous art supplies as well as a resource full of creative activities to fuel children’s imaginations and support their wellbeing through creativity.

Following the distribution of the craft packs, there will be 3 live workshops taking place via ZOOM throughout the summer. The artist brief will also be hosted online.

We will be distributing the craft packs with materials and instructions written in English, Polish, Portuguese, Lithuanian, and Russian. We will be joining forces with local networks, charities, food banks and other community or local authority services who are supporting families in need to ensure the craft packs reach people of every background.

We want to get these packs out to as many families and communities as possible and are looking for organisations or individuals who might be able to help. If you know of a group who might want to take part, please get in touch with marketing@seachangearts.org.uk


 


Bądźmy kreatywni dzięki pakietom Out There!

Doceniamy że znaczenie kreatywności w nawiązywaniu kontaktów i utrzymywaniu łączności oraz łączeniu ducha wspólnoty jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek w tych trudnych czasach. Właśnie dlatego dzięki Without Walls, rozdajemy sto Out There paczek artystycznych do różnych społeczności i rodzin w Great Yarmouth, Cobholm i Gorleston.

Celem paczek artystycznych Out There jest stworzenie ogromnego i różnorodnego płótna, które symbolizuje siłę, wolność i jedność innych ludzi w wyrażaniu siebie w czasach niepewności.

Zestawy artystyczne będą zawierały materiały, dzięki którym ludzie będą mogli tworzyć dzieła sztuki które będą stanowić część wystawy online, a następnie ostatecznie bẹdą wykorzystane do dekoracji festiwalu Out There w 2021 r.

Łatwe do naśladowania opisy zostały opracowane wspólnie z Katy Kingston, lokalną artystką zamieszkałą w Gorleston.
Dostępne będą 3 unikalne szablony do pracy z różnymi materiałami. Zapraszamy wszystkich do uwolnienia swoich talentów artystycznych i stworzenia dzieła odzwierciedlającego ich tożsamość, społeczność lub kulturę.

Każdy zestaw artystyczny zawiera wiele materiałów, a także innowacyjne pomysły napędzające wyobraźnię dzieci i wspierające ich dobre samopoczucie poprzez twórczość.

Po rozdaniu paczek artystycznycg w ciągu wakacji odbędą się 3 warsztaty na żywo za pośrednictwem ZOOM. Prezentacja artysty będzie również prowadzona online.

Będziemy rozdawać paczki z materiałami i instrukcjami napisanymi w języku angielskim, polskim, portugalskim, litewskim i rosyjskim. Będziemy łączyć siły z lokalnymi sieciami, organizacjami charytatywnymi, bankami żywności i innymi usługami społecznościowymi lub władzami lokalnymi, które wspierają rodziny w potrzebie, aby paczki artystyczne docierały do ​​ludzi o różnym pochodzeniu.

Chcemy dostarczyć te paczki do jak największej liczby rodzin i społeczności w miarę możliwości i szukamy organizacji lub osoby, które mogłyby nam pomóc. Jeśli chcesz otrzymać paczkę lub znasz grupę która chce wziąć udział w naszym projekcie skontaktuj się z nami pod adresem marketing@seachangearts.org.uk


 


Vamos ser criativos com os pacotes de artesanato Out There!

Valorizamos a importância da criatividade para fazer conexões e permanecer conectado socialmente e para reunir o espírito da comunidade mais do que nunca durante esses tempos difíceis. É por isso que, graças à Without Walls, estamos a distribuir 100 pacotes de artesanato Out There para várias comunidades e famílias em Great Yarmouth, Cobholm e Gorleston.

O objetivo por trás dos pacotes de artesanato Out There é criar uma tela vasta e diversificada de trabalho que simbolize a força, liberdade e a unidade como seres humanos para se expressar em tempos de incerteza.

Os pacotes de artesanato incluirão materiais para que as pessoas possam criar obras de arte que farão parte de uma exposição on-line e no final
contribuir para a decoração do Out There Festival em 2021.

O resumo do artista (passo-a-passo) foi desenvolvido com Katy Kingston, uma artista local de Gorleston.

Haverá três modelos de design exclusivos para trabalhar com diferentes materiais. Estamos a convidar todos a libertar os seus talentos artísticos e a criar um trabalho que reflita sua própria identidade, comunidade ou cultura.

Cada pacote de artesanato Out There contém vários materiais de arte, além de um recurso cheio de atividades criativas para alimentar a imaginação das crianças e apoiar seu bem-estar através da criatividade.

Após a distribuição dos pacotes de artesanato, haverá três oficinas ao vivo na app (aplicação) ZOOM durante o verão. O resumo do artista também será realizado online.

Distribuiremos os pacotes de artesanato com materiais e instruções escritos em Inglês, Polaco, Português, Lituano e Russo. Iremos unir forças com as redes locais, instituições de caridade, bancos de alimentos e outros serviços da comunidade ou da autoridade local que estão apoiando famílias necessitadas para garantir que os pacotes de artesanato cheguem a pessoas de todas as origens.

Queremos distribuir os pacotes para o maior número possível de famílias e comunidades e procuramos organizações ou indivíduos que possam ajudar. Se tu queres receber um pacote ou conheces um grupo que queira participar, entre em contato com marketing@seachangearts.org.uk ou o líder de comunidade Ruben Cruz (Reprezent Project).